Tin mới: Chào mừng bạn đến với diễn đàn
giapnam nhắc nhở nguyenhoaichinh: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[Today 02:33 PM] nguyenhoaichinh: %5bcolor%3drgba(0%2c 0%2c 0%2c 0.75)%5d%5bsize%3d4%5d%5bsize%3d4%5dT%e1%ba%a0I SAO PH%e1%ba%a2I H%e1%bb%8cC %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwordpress.com%2fread%2fblogs%2f151823578%2fposts%2f212%5dTRAIN THE TRAINER%5b%2furl%5d%3f H%e1%bb%8cC V%e1%bb%80 L%c3%80M G%c3%8c%3f%0a %e2%80%a2 N%c3%a2ng cao Ngh%e1%bb%87 thu%e1%ba%adt truy%e1%bb%81n %c4%91%e1%ba%a1t k%e1%ba%bf ho%e1%ba%a1ch l%c3%a0m vi%e1%bb%87c trong doanh nghi%e1%bb%87p gi%c3%bap nh%c3%a2n vi%c3%aan hi%e1%bb%83u nhanh ch%c3%b3ng%2c hi%e1%bb%87u qu%e1%ba%a3 v%c3%a0 chuy%c3%aan nghi%e1%bb%87p nh%e1%ba%a5t %0a %e2%80%a2 N%c3%a2ng cao k%e1%bb%b9 n%c4%83ng hu%e1%ba%a5n luy%e1%bb%87n%2c x%c3%a2y d%e1%bb%b1ng %c4%91%e1%bb%99i ng%c5%a9 nh%c3%a2n s%e1%bb%b1 trong doanh nghi%e1%bb%87p%0a %e2%80%a2 N%c3%a2ng cao vi%e1%bb%87c x%e1%bb%ad l%c3%bd t%c3%acnh hu%e1%bb%91ng%2c %c4%91%e1%ba%b7t c%c3%a2u h%e1%bb%8fi%2c tr%e1%ba%a3 l%e1%bb%9di c%c3%a2u h%e1%bb%8fi trong qu%c3%a1 tr%c3%acnh gi%e1%ba%a3ng d%e1%ba%a1y%0a N%c3%a2ng cao k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt so%e1%ba%a1n th%e1%ba%a3o n%e1%bb%99i dung kh%c3%b3a h%e1%bb%8dc%0a Bi%e1%ba%bft c%c3%a1ch kh%c3%adch l%e1%bb%87 h%e1%bb%8dc vi%c3%aan%2c duy tr%c3%ac s%e1%bb%b1 h%e1%bb%a9ng th%c3%ba v%c3%a0 t%e1%bb%91i %c4%91a h%c3%b3a vi%e1%bb%87c h%e1%bb%8dc c%e1%bb%a7a h%e1%bb%8dc vi%c3%aan th%c3%b4ng qua c%c3%a1c ho%e1%ba%a1t %c4%91%e1%bb%99ng h%e1%bb%97 tr%e1%bb%a3 v%c3%a0 b%c3%a0i t%e1%ba%adp t%c3%acnh hu%e1%bb%91ng%0a C%e1%ba%a3i thi%e1%bb%87n vi%e1%bb%87c s%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng c%c3%a1c c%c3%b4ng c%e1%bb%a5 h%e1%bb%97 tr%e1%bb%a3 tr%e1%bb%b1c quan l%c3%a0m cho b%c3%a0i tr%c3%acnh b%c3%a0y th%c3%aam sinh %c4%91%e1%bb%99ng%0a T%e1%bb%b1 tin trong vi%e1%bb%87c s%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng c%c3%a1c %c4%91%e1%bb%91i ph%c3%a1p ph%c3%b9 h%e1%bb%a3p v%e1%bb%9bi nh%e1%bb%afng h%e1%bb%8dc vi%c3%aan kh%c3%b3 t%c3%adnh%0a Ph%c3%a1t tri%e1%bb%83n b%e1%ba%a3n th%c3%a2n tr%e1%bb%9f th%c3%a0nh gi%e1%ba%a3ng vi%c3%aan xu%e1%ba%a5t s%e1%ba%afc%0a KH%c3%93A H%e1%bb%8cC S%e1%ba%bc H%e1%bb%8cC NH%e1%bb%aeNG G%c3%8c%3f%0a %e2%80%a2 Nh%e1%bb%afng nguy%c3%aan t%e1%ba%afc c%c6%a1 b%e1%ba%a3n trong %c4%91%c3%a0o t%e1%ba%a1o v%c3%a0 hu%e1%ba%a5n luy%e1%bb%87n n%e1%bb%99i b%e1%bb%99%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwordpress.com%2fread%2fblogs%2f151823578%2fposts%2f212%5dK%e1%bb%b9 n%c4%83ng d%e1%ba%abn gi%e1%ba%a3ng%5b%2furl%5d - Gi%e1%bb%9bi thi%e1%bb%87u d%e1%ba%abn d%e1%ba%aft h%e1%bb%8dc vi%c3%aan %0a Ki%e1%bb%83m so%c3%a1t qu%c3%a1 tr%c3%acnh d%e1%ba%abn gi%e1%ba%a3ng%0a Ki%e1%bb%83m tra %26 %c4%91%c3%a1nh gi%c3%a1%2c d%e1%ba%abn gi%e1%ba%a3ng%0a %...
giapnam nhắc nhở phamhoaisinh: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[19-01 12:47 PM] phamhoaisinh: %5bimg%5dhttps%3a%2f%2fscontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net%2fv%2ft1.0-9%2f50685983_1990164734385879_5659401135182577664_n.jpg%3f_nc_cat%3d100%26_nc_oc%3dAQn_e1Bq_hoEmRi-n_sHuSiVMDoM4mwkFDeK2BsCf2uJq-UKx2PqbZ8KjM1LJWv_p0f9ismsN7KRXxsUQXmUgCmT%26_nc_ht%3dscontent.fsgn2-2.fna%26oh%3d010e506af6df0a89e5f09a74815549f3%26oe%3d5CFCF399%5b%2fimg%5d%5bimg%5dhttps%3a%2f%2fscontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net%2fv%2ft1.0-9%2f50685983_1990164734385879_5659401135182577664_n.jpg%3f_nc_cat%3d100%26_nc_oc%3dAQn_e1Bq_hoEmRi-n_sHuSiVMDoM4mwkFDeK2BsCf2uJq-UKx2PqbZ8KjM1LJWv_p0f9ismsN7KRXxsUQXmUgCmT%26_nc_ht%3dscontent.fsgn2-2.fna%26oh%3d010e506af6df0a89e5f09a74815549f3%26oe%3d5CFCF399%5b%2fimg%5d
giapnam nhắc nhở nguyenhoaivan: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[03-06 09:11 AM] nguyenhoaivan: %c4%90%e1%bb%8ba ch%e1%bb%89 s%e1%bb%ada laptop %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fS%e1%bb%ada-ch%e1%bb%afa-laptop-1630943120499890%2f%5dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fS%e1%bb%ada-ch%e1%bb%afa-laptop-1630943120499890%2f%5b%2furl%5d%0a%0aS%e1%bb%ada ch%e1%bb%afa laptop Lenovo uy t%c3%adn h%c3%a0 n%e1%bb%99i %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fS%e1%bb%ada-ch%e1%bb%afa-laptop-Lenovo-uy-t%c3%adn-h%c3%a0-n%e1%bb%99i-425611057632749%2f%5dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fS%e1%bb%ada-ch%e1%bb%afa-laptop-Lenovo-uy-t%c3%adn-h%c3%a0-n%e1%bb%99i-425611057632749%2f%5b%2furl%5d%0a%0aS%e1%bb%ada ch%e1%bb%afa laptop Sony Vaio l%e1%bb%97i ngu%e1%bb%93n uy t%c3%adn %3a %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fS%e1%bb%ada-ch%e1%bb%afa-laptop-Sony-Vaio-l%e1%bb%97i-ngu%e1%bb%93n-uy-t%c3%adn-1003880799671400%2f%5dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fS%e1%bb%ada-ch%e1%bb%afa-laptop-Sony-Vaio-l%e1%bb%97i-ngu%e1%bb%93n-uy-t%c3%adn-1003880799671400%2f%5b%2furl%5d
[18-05 05:56 PM] nguyenminhtam,anh,dinh: %5bcenter%5d%5bb%5dXe t%e1%ba%a3i Isuzu 8 t%e1%ba%a5n %2f xe t%e1%ba%a3i isuzu 8.2 t%e1%ba%a5n %2f xe t%e1%ba%a3i isuzu 8.5 t%e1%ba%a5n VN FN129 linh ki%e1%bb%87n 100%25 Isuzu c%c3%b4ng ngh%e1%bb%87 Nh%e1%ba%adt B%e1%ba%a3n th%c3%b9ng d%c3%a0i h%c6%a1n%2c t%e1%ba%a3i nhi%e1%bb%81u h%c6%a1n%2c gi%c3%a1 r%e1%ba%bb h%c6%a1n.%5b%2fb%5d%5b%2fcenter%5d%0a%5bb%5dXe t%e1%ba%a3i isuzu 8.2 t%e1%ba%a5n VN V%c4%a9nh Ph%c3%a1t%5b%2fb%5d %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c %c4%91%e1%bb%99i ng%c5%a9 chuy%c3%aan gia%2c k%e1%bb%b9 s%c6%b0 thi%e1%ba%bft k%e1%ba%bf theo nh%e1%bb%afng quy %c4%91%e1%bb%8bnh m%e1%bb%9bi nh%e1%ba%a5t c%e1%bb%a7a B%e1%bb%99 Giao th%c3%b4ng V%e1%ba%adn t%e1%ba%a3i Vi%e1%bb%87t Nam nh%e1%ba%b1m c%c3%b3 %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c t%e1%ba%a3i tr%e1%bb%8dng cao nh%e1%ba%a5t 7.1 m%c3%a9t%2c nh%c6%b0ng v%e1%ba%abn %c4%91%e1%ba%a3m b%e1%ba%a3o ch%e1%ba%a5t l%c6%b0%e1%bb%a3ng%2c %c4%91%e1%bb%99 an to%c3%a0n%2c tin c%e1%ba%ady cao.%0a%0a%5bb%5dXe t%e1%ba%a3i Isuzu 8 t%e1%ba%a5n%2f xe t%e1%ba%a3i isuzu 8.2 t%e1%ba%a5n %5b%2fb%5dm%e1%bb%9bi v%e1%bb%9bi th%c3%b9ng d%c3%a0i 7.1 m%c3%a9t %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c l%e1%ba%afp r%c3%a1p t%e1%ba%a1i nh%c3%a0 m%c3%a1y %c3%94 T%c3%b4 V%c4%a9nh Ph%c3%a1t tr%c3%aan d%c3%a2y truy%e1%bb%81n hi%e1%bb%87n %c4%91%e1%ba%a1i c%e1%bb%a7a Isuzu. %5bb%5dXe t%e1%ba%a3i Isuzu 8.2 t%e1%ba%a5n Vn V%c4%a9nh Ph%c3%a1t%5b%2fb%5d hay c%c3%b2n g%e1%bb%8di l%c3%a0%5bb%5dxe t%e1%ba%a3i isuzu 8200kg%5b%2fb%5dl%c3%a0 s%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m li%c3%aan doanh v%e1%bb%9bi Isuzu Motors v%c3%a0 %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c l%e1%ba%afp r%c3%a1p t%e1%ba%a1i nh%c3%a0 m%c3%a1y %c3%b4 t%c3%b4 V%c4%a9nh Ph%c3%a1t%2c Vi%e1%bb%87t Nam. C%c5%a9ng gi%e1%bb%91ng Hyundai Motors %e1%bb%9f m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 %c4%91%c6%a1n v%e1%bb%8b%3a Hyundai Th%c3%a0nh C%c3%b4ng%2c Hyundai %c4%90%c3%b4 Th%c3%a0nh%2c Hyundai Vi%e1%bb%87t Nh%e1%ba%adt%2c Hyundai Tr%c6%b0%e1%bb%9dng H%e1%ba%a3i%0a%0a%5bb%5dXE T%e1%ba%a2I ISUZU 8 T%e1%ba%a4N FN129%5b%2fb%5d%0a%0a%5bb%5dXE ISUZU T%e1%ba%a2I TR%e1%bb%8cNG CAO - GI%c3%81 C%e1%bb%b0C S%e1%bb%90C - TH%e1%ba%aeNG H%c6%a0I AN TO%c3%80N - TH%c3%99NG D%c3%80I TR%c3%8aN 6M%5b%2fb%5d%0a%0a%5bb%5d%5bi%5dXe t%e1%ba%a3i Isuzu 8.2 FN129%5b%2fi%5d%5b%2fb%5d t%e1%ba%a5n xu%e1%ba%a5t hi%e1%bb%87n t%e1%ba%a1i Vi%e1%bb%87t Nam n%c4%83m 2016%2c l%c3%a0 d%c3%b2ng xe c%c3%b3 t%e1%ba%a3i tr%e1%bb%8dng c%e1%bb%b1c cao 8.2 t%e1%ba%a5n nh%c6%b0ng gi%c3%a1 th%c3%a0nh c%e1%bb%b1c r%e1%ba%bb v%e1%bb%9bi %c4%91%e1%bb%99ng c%c6%a1 m%e1%ba%a1nh m%e1%ba%bd Euro III c%c3%b4ng su%e1%ba%a5t 173Ps v%c6%b0%e1%bb%a3t m%e1%bb%8di %c4%91%e1...
[18-05 05:01 PM] daohoaihang: %5bsize%3d4%5dC%c3%a2u chuy%e1%bb%87n b%e1%ba%aft %c4%91%e1%ba%a7u nh%c6%b0 sau%2c cu%e1%bb%91i th%c3%a1ng 7%2c c%e1%bb%ada cu%e1%bb%91n nh%c3%a0 em n%c3%b3 tr%e1%bb%a5c tr%e1%ba%b7c%2c ch%e1%bb%89 %c4%91i xu%e1%bb%91ng ch%e1%bb%a9 kh%c3%b4ng l%c3%aan %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c. Em g%e1%bb%8di cho th%e1%ba%b1ng %c4%91%c3%a3 l%e1%ba%afp cho nh%c3%a0 em%2c nh%c6%b0ng n%c3%b3 b%e1%ba%adn n%c3%b3 h%e1%ba%b9n 2-3 h%c3%b4m n%e1%bb%afa m%e1%bb%9bi %c4%91%e1%ba%bfn %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c. C%c3%a1c bi%e1%ba%bft %c4%91%e1%ba%a5y%2c c%e1%bb%ada cu%e1%bb%91n th%c3%ac ph%e1%ba%a3i s%e1%bb%ada nhanh ch%e1%bb%a9 %c4%91%e1%bb%83 nh%c6%b0 th%e1%ba%bf 2-3 h%c3%b4m sao %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c. Em l%c3%aan m%e1%ba%a1ng search v%c3%a0 ra th%e1%ba%b1ng n%c3%a0y. G%e1%bb%8di n%c3%b3 %c4%91%e1%ba%bfn%2c th%c3%ac n%c3%b3 %c4%91%e1%ba%bfn nhanh%2c b%c3%a1o h%e1%bb%8fng b%e1%bb%99 ph%e1%ba%adn kh%e1%bb%9fi l%c3%aan( ho%e1%ba%b7c g%e1%bb%8di l%c3%a0 cu%e1%bb%99n l%c3%aan). Thay m%e1%ba%a5t 1 tri%e1%bb%87u v%c3%a0 b%e1%ba%a3o h%c3%a0nh 6 th%c3%a1ng. Nh%c3%a0 em ok v%c3%a0 n%c3%b3 s%e1%bb%ada xong xu%c3%b4i( m%e1%ba%b7c d%c3%b9 b%c3%a0 gi%c3%a0 em b%e1%ba%a3o n%c3%b3 ch%c6%b0a h%e1%bb%81 thay b%e1%bb%99 ph%e1%ba%adn n%c3%a0o%2c c%c3%b3 th%e1%bb%83 c%c3%a1i kh%e1%bb%9fi l%c3%aan ti%e1%ba%bfp x%c3%bac %c4%91i%e1%bb%87n k%c3%a9m%2c nh%c6%b0ng em kh%c3%b4ng t%e1%ba%adn m%e1%ba%aft l%c3%aan c%e1%bb%a9 coi nh%c6%b0 n%c3%b3 %c4%91%c3%a3 thay).%5b%2fsize%5d%0a%0a%5bsize%3d4%5dNh%c3%a0 em s%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng c%e1%bb%ada cu%e1%bb%91n kh%c3%b4ng c%c3%b3 v%e1%ba%a5n %c4%91%e1%bb%81 g%c3%ac cho %c4%91%e1%ba%bfn %c4%91%e1%ba%a7u tu%e1%ba%a7n tr%c6%b0%e1%bb%9bc n%c3%b3 b%e1%ba%aft %c4%91%e1%ba%a7u c%c3%b3 t%c3%acnh tr%e1%ba%a1ng l%c3%aan r%e1%ba%a5t kh%c3%b3 nh%c6%b0ng xu%e1%bb%91ng v%e1%ba%abn b%c3%acnh th%c6%b0%e1%bb%9dng. Em %c4%91%c3%a3 nghi nghi nh%c6%b0ng c%e1%bb%a9 %c4%91%e1%bb%83 cho n%c3%b3 h%e1%bb%8fng h%e1%ba%b3n m%e1%bb%9bi g%e1%bb%8di v%c3%a0 %c4%91%e1%ba%bfn chi%e1%bb%81u th%e1%bb%a9 6( 6%2f8%2f2015) n%c3%b3 h%e1%bb%8fng h%e1%ba%b3n chi%e1%bb%81u l%c3%aan%2c ch%e1%bb%89 xu%e1%bb%91ng %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c. Em g%e1%bb%8di n%c3%b3 ngay trong chi%e1%bb%81u th%e1%bb%a9 6%2c th%e1%ba%b1ng th%e1%bb%a3 s%e1%bb%ada cho em t%c3%aan H%c3%b9ng nh%e1%ba%adn m%c3%a1y%2c n%c3%b3 v%c3%a2ng d%e1%ba%a1 r%e1%bb%93i b%e1%ba%a3o s%e1%ba%bd %c4%91%e1%ba%bfn%2c %c4%91%e1%bb%a3i %c4%91%e1%ba%bfn 30p sau n%c3%b3 nh%e1%ba%afn tin v%c3%a0 g%e1%bb%8di l%e1%ba%a1i l%c3%a0 g%e1%bb%8di cho ch%e1%bb%a7 c%e1%bb%ada h%c3%a0ng%2c v%c3%ac n%c3%b3 %c4%91ang l%c3%a0m c%c3...
[18-05 06:57 AM] daominhhai: %5bcenter%5d%5bsize%3d4%5d %5b%2fsize%5d%5b%2fcenter%5d%0a%0a%5bb%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d4%5dTHoan Ch%e1%ba%a3 M%e1%bb%b1c H%e1%ba%a1 Long-H%e1%ba%a3i S%e1%ba%a3n Qu%e1%ba%a3ng Ninh chi nh%c3%a1nh H%c3%a0 N%e1%bb%99i%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5bsize%3d4%5d%5bb%5dThoan ch%e1%ba%a3 m%e1%bb%b1c H%e1%ba%a1 Long Chuy%c3%aan %5b%2fb%5d%5bb%5ds%e1%bb%89 l%e1%ba%bb H%e1%ba%a3i S%e1%ba%a3n %c4%90%c3%b4ng L%e1%ba%a1nh%2c H%e1%ba%a3i S%e1%ba%a3n T%c6%b0%c6%a1i S%e1%bb%91ng Qu%e1%ba%a3ng Ninh%3aCh%e1%ba%a3 m%e1%bb%b1c H%e1%ba%a1 Long%2cc%c3%a1 thu 1 n%e1%ba%afng V%c3%a2n %c4%90%e1%bb%93n%2ch%e1%ba%a3i s%e1%ba%a3n C%c3%b4 T%c3%b4%2c....chi nh%c3%a1nh H%c3%a0 N%e1%bb%99i%5b%2fb%5d%0a%0ado v%e1%ba%adn chuy%e1%bb%83n l%c3%aan H%c3%a0 N%e1%bb%99i xa x%c3%b4i ph%e1%bb%a5c v%e1%bb%a5 anh ch%e1%bb%8b c%c3%b4 b%c3%a1c n%c3%aan em %c6%b0u ti%c3%aan h%c3%a0ng h%e1%ba%a3i s%e1%ba%a3n %c4%90%c3%b4ng L%e1%ba%a1nh h%c6%a1n %e1%ba%a1! V%e1%bb%9bi r%e1%ba%a5t nhi%e1%bb%81u m%e1%ba%abu m%c3%a3%2c s%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m%3a m%e1%ba%afm t%c3%a9p%2c ru%e1%bb%91c t%c3%a9p t%c3%b4m%2c m%e1%bb%b1c 1 n%e1%ba%afng lo%e1%ba%a1i 1-2-3%2c m%e1%bb%b1c kh%c3%b4 lo%e1%ba%a1i 1-2-3%2c n%c3%b5n t%c3%b4m%2c t%c3%b4m bi%e1%bb%83n%2c t%c3%a9p bi%e1%bb%83n%2c s%c3%a1 s%c3%b9ng kh%c3%b4 lo%e1%ba%a1i 1-2-3%2c ch%e1%ba%a3 m%e1%bb%b1c lo%e1%ba%a1i 1-2-3%2c ch%e1%ba%a3 c%c3%a1%2c c%c3%a1 b%c6%a1n bi%e1%bb%83n 1 n%e1%ba%afng%2c c%c3%a1 b%e1%bb%91ng bi%e1%bb%83n%2c c%c3%a1 n%e1%bb%a5c 1 n%e1%ba%afng%2c c%c3%a1 thu 1 n%e1%ba%afng%2c c%c3%a1 h%e1%bb%93ng%2c c%c3%a1 ch%e1%bb%89 v%c3%a0ng lo%e1%ba%a1i 1-2-3%2c c%c3%a1 ru%e1%bb%99i%2c t%c3%b4m r%e1%ba%a3o%2c t%c3%b4m He%2c b%e1%bb%81 b%e1%bb%81 b%c3%b3c n%c3%b5n%2c c%c3%a1 thu kh%c3%bac 1 n%e1%ba%afng lo%e1%ba%a1i 1-2-3%2c t%c3%b4m h%c3%b9m%2c m%e1%bb%b1c %e1%bb%91ng%2c m%e1%bb%b1c nang%2c m%e1%bb%b1c sim%2c m%e1%bb%b1c tr%e1%bb%a9ng %2c b%e1%ba%a1ch tu%e1%bb%99c%2c m%e1%ba%afm c%c3%a1y%2c r%c6%b0%c6%a1i %c4%91%c3%b4ng tri%e1%bb%81u%2c h%c3%a0u%2c s%c3%b2%2c gh%e1%ba%b9%2c ngao%2c cua%2c %e1%bb%91c%2c ng%c3%a1n%2c s%c3%b2 huy%e1%ba%bft%2c m%e1%bb%b1c nang%2c.....%0a%0a%5bb%5d%5bcolor%3dred%5d%c4%90%2fC%3a s%e1%bb%91 3 ng%c3%b5 627 Gi%e1%ba%a3i Ph%c3%b3ng%2c Ho%c3%a0ng Mai%2c H%c3%a0 N%e1%bb%99i%5b%2fcolor%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5bcolor%3dred%5d%5bb%5dLH%3a 0943410186-%5b%2fb%5d%5bb%5d0963.403.357%5b%2fb%5d%5b%2fcolor%5d%0a%0a%5b%2fsize%5d
giapnam nhắc nhở vuminhvan: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[08-05 10:57 PM] vuminhvan: S%c6%a1n nh%c3%a0 %c4%91%e1%ba%b9p nh%e1%ba%a5t%2c s%c6%a1n nh%c3%a0 t%e1%bb%91t nh%e1%ba%a5t th%e1%ba%bf gi%e1%bb%9bi%2c m%e1%bb%9f %c4%91%e1%ba%a1i l%c3%bd s%c6%a1n UTU ch%e1%ba%a5t l%c6%b0%e1%bb%a3ng h%c3%a0ng %c4%91%e1%ba%a7u th%e1%ba%bf gi%e1%bb%9bi hi%e1%bb%87n nay. S%c6%a1n g%c3%ac m%c3%a0 b%c3%b3ng %c4%91%e1%ba%b9p th%e1%ba%bf h%e1%ba%a3 c%c3%a1c b%c3%a1c. S%c6%a1n qu%c3%a1 b%c3%b3ng%2c qu%c3%a1 %c4%91%e1%ba%b9p. Nh%c3%acn l%c3%a0 th%c3%adch m%c3%aa ngay. %c4%90%c3%bang l%c3%a0 s%c6%a1n UTU ch%e1%ba%a5t l%c6%b0%e1%bb%a3ng c%e1%bb%b1c b%c3%b3ng%2c s%c6%a1n t%e1%bb%91t nh%e1%ba%a5t th%e1%ba%bf gi%e1%bb%9bi %c4%91%c3%b3 c%c3%a1c b%c3%a1c. Em x%c3%a2y nh%c3%a0 ch%e1%bb%89 mu%e1%bb%91n d%c3%b9ng s%c6%a1n UTU n%c3%a0y th%c3%b4i!%0a%0a%3ciframe width%3d%22560%22 height%3d%22315%22 src%3d%22%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fembed%2fmbSIDAkv1QY%5dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fembed%2fmbSIDAkv1QY%5b%2furl%5d%22 frameborder%3d%220%22 allowfullscreen%3e%3c%2fiframe%3e%0a%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dmbSIDAkv1QY%5dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dmbSIDAkv1QY%5b%2furl%5d%0a%0a %0a%0aS%c6%a1n b%c3%b3ng nh%e1%ba%a5t%2c s%c6%a1n nh%c3%a0 %c4%91%e1%ba%b9p %c4%91%e1%ba%b3ng c%e1%ba%a5p%2c s%c6%a1n nh%c3%a0 b%c3%b3ng %c4%91%e1%ba%b9p nh%e1%ba%a5t hi%e1%bb%87n nay l%c3%a0 s%c6%a1n UTU
giapnam nhắc nhở daoanhtam,anh,dinh: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[27-04 09:30 AM] daoanhtam,anh,dinh: %5bb%5d%5bsize%3d5%5d%5bb%5d..................%5burl%3dhttp%3a%2f%2fdohieuphamthuan%5d%c4%90%e1%bb%93 Hi%e1%bb%87u 2and Ph%e1%ba%a1m Thu%e1%ba%adn%5b%2furl%5d ......................................%5b%2fb%5d%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%0a%0a %0a%0a%0a%5bimg%5dhttp%3a%2f%2fimagizer.imageshack.com%2fimg924%2f4676%2fB4ZMY2.jpg%5b%2fimg%5d%0a%0a%5bb%5d%5bsize%3d5%5d%5bb%5dChuy%c3%aan mua b%c3%a1n k%c3%bd g%e1%bb%adi h%c3%a0ng hi%e1%bb%87u %c4%91%c3%a3 qua s%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng ch%c3%adnh h%c3%a3ng %2cc%c3%a1c h%c3%a3ng luxury .H%c3%a0ng s%c6%b0u t%e1%ba%a7m%5b%2fb%5d%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5bb%5d%5bsize%3d5%5dDolce Gabbana %2c Slvatore Ferragamo . Louis Vuitton %2c Gucci%2cPrada%2cEvisu .burberry.v%c3%a0 nhi%e1%bb%81u h%c3%a3ng kh%c3%a1c%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5bb%5d%5bsize%3d5%5dm%c3%acnh chuy%c3%aan cung c%e1%ba%a5p c%c3%a1c lo%e1%ba%a1i ph%e1%bb%a5 ki%e1%bb%87n ch%c3%adnh nh%c6%b0%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5bb%5d%5bsize%3d5%5dGi%c3%a0y d%c3%a9p %2c v%c3%ad %2cd%c3%a2y l%c6%b0ng %2ck%c3%adnh m%e1%ba%aft %2cqu%e1%ba%a7n %c3%a1o c%c3%a1c h%c3%a3ng .h%c3%a0ng %c4%91%c3%a3 qua s%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng new 90-98%25%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5bb%5d%5bsize%3d5%5dTh%c3%b4ng tin s%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c m%c3%acnh up tr%e1%bb%b1c ti%e1%ba%bfp tr%c3%aan Fanpage%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5bb%5d%5bsize%3d5%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2ffacebook.com%2fthuan2and%5dhttp%3a%2f%2ffacebook.com%2fthuan2and%5b%2furl%5d%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fdohieuphamthuan%5d%5bb%5d%5bsize%3d5%5dWesite %c4%90%e1%bb%93 hi%e1%bb%87u 2and Ph%e1%ba%a1m Thu%e1%ba%adn %5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%5b%2furl%5d%0a%0a%5bb%5d%5bsize%3d5%5dM%e1%bb%8di th%c3%b4ng tin mua h%c3%a0ng qu%c3%bd kh%c3%a1ch vui l%c3%b2ng li%c3%aan h%e1%bb%87 %3a %c4%90%e1%bb%93 Hi%e1%bb%87u 2and Ph%e1%ba%a1m Thu%e1%ba%adn 0989139662%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d%0a%0a%5bb%5d%5bsize%3d5%5dAdd %3a 47 tr%e1%ba%a7n ph%c3%ba quang trung u%c3%b4ng b%c3%ad qu%e1%ba%a3ng ninh%5b%2fsize%5d%5b%2fb%5d
giapnam nhắc nhở daoanhnhan: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[21-04 06:13 PM] daoanhnhan: %5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5dc%e1%bb%ada h%c3%a0ng Th%c3%ba c%c6%b0ng TP. %c4%90%c3%a0 N%e1%ba%b5ng%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5d K Pet Mart- th%e1%ba%bf gi%e1%bb%9bi th%c3%ba c%c6%b0ng Chuy%c3%aan%3a%2b cung c%e1%ba%a5p c%c3%a1c lo%e1%ba%a1i th%e1%bb%a9c %c4%83n%2c v%e1%ba%adt d%e1%bb%a5ng%2c ph%e1%bb%a5 Ki%e1%bb%87n%2c l%e1%bb%93ng%2c chu%e1%bb%93ng nu%c3%b4i cho th%c3%ba c%c6%b0ng%2b Mua b%c3%a1n%2c trao %c4%91%e1%bb%95i%2c giao l%c6%b0u ch%c3%b3%2c m%c3%a8o c%e1%ba%a3nh. %0a%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5d%c4%90%e1%bb%8ba ch%e1%bb%89%3a 19 nguy%e1%bb%85n ph%c6%b0%e1%bb%9bc th%c3%a1i%2c thanh kh%c3%aa%2c %c4%90%c3%a0 N%e1%ba%b5ng%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5d%0a%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5d%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fKPetMart.net%2f%5d%5bcolor%3d%23365899%5d%5bsize%3d4%5dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fKPetMart.net%2f%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5d%0aWebsite%3a %5burl%3dhttp%3a%2f%2fwww.petdn.com%2f%5d%5bcolor%3d%23365899%5dwww.petdn.com%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d
giapnam nhắc nhở vuanhhang: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[04-04 10:04 AM] vuanhhang: %5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5dNg%c3%a0y nay%2c v%e1%bb%9bi tr%c3%acnh %c4%91%e1%bb%99 khoa h%e1%bb%8dc ph%c3%a1t tri%e1%bb%83n v%c6%b0%e1%bb%a3t b%e1%ba%adc ng%c6%b0%e1%bb%9di ta %c4%91%c3%a3 d%e1%ba%a7n ph%c3%a1t minh ra lo%e1%ba%a1i s%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m bao cao su %c4%91%c3%b4n d%c3%aan. %5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%0a%0a%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5dBao cao su %c4%91%c3%b4n d%c3%aan %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c bi%e1%ba%bft t%e1%bb%9bi l%c3%a0 m%e1%bb%99t d%e1%bb%a5ng c%e1%bb%a5 h%e1%bb%97 tr%e1%bb%a3 t%c3%acnh d%e1%bb%a5c hi%e1%bb%87u qu%e1%ba%a3 cho c%c3%a1c anh ch%c3%a0ng c%c3%b3 k%c3%adch th%c6%b0%e1%bb%9bc d%c6%b0%c6%a1ng v%e1%ba%adt khi%c3%aam t%e1%bb%91n mu%e1%bb%91n thay %c4%91%e1%bb%95i k%c3%adch c%e1%bb%a1 nhanh ch%c3%b3ng. %5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%0a%0a%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5dS%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m bao cao su %c4%91%c3%b4n d%c3%aan %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c thi%e1%ba%bft k%e1%ba%bf v%e1%bb%9bi k%c3%adch th%c6%b0%e1%bb%9bc d%c3%a0i v%c3%a0 to h%c6%a1n nh%c6%b0ng r%e1%ba%a5t m%e1%bb%81m m%e1%bb%8bn. S%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng silicon y t%e1%ba%bf %c4%91%e1%ba%a3m b%e1%ba%a3o an to%c3%a0n tuy%e1%bb%87t %c4%91%e1%bb%91i. S%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m gi%c3%bap l%c3%a0m to v%c3%a0 k%c3%a9o d%c3%a0i d%c6%b0%c6%a1ng v%e1%ba%adt hi%e1%bb%87u qu%e1%ba%a3 - %5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%0a%0a%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5dShop 3consau.v%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5dn xin gi%e1%bb%9bi thi%e1%bb%87u %c4%91%e1%ba%bfn c%c3%a1c b%e1%ba%a1n s%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m bao cao su %c4%91%c3%b4n d%c3%aan LoveToy - ch%c3%adnh h%c3%a3ng Lovetoy USA M%e1%bb%b9. Bao cao su %c4%91%c3%b4n d%c3%aan c%c3%b2n %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c l%c3%a0m %c4%91%c3%b4n th%c3%aam 3- 5 ph%c3%a2n ki%e1%ba%bfn t%e1%ba%a1o m%e1%bb%99t k%c3%adch th%c6%b0%e1%bb%9bc tuy%e1%bb%87t v%e1%bb%9di %c4%91%e1%bb%83 l%c3%a0m b%e1%ba%a1n t%c3%acnh s%c6%b0%e1%bb%9bng r%c3%aan r%e1%bb%89.%0a%c4%90%e1%ba%b7t h%c3%a0ng t%e1%ba%a1i website%2ffanpage 3consau.vn%0aHotline%3a 094.194.11.22 (zalo )%0aUy t%c3%adnh - An to%c3%a0n - K%c3%adn %c4%91%c3%a1o%0aNh%c3%a2%cc%a3n giao ha%cc%80ng va%cc%80 thu ti%c3%aa%cc%80n to%c3%a0n qu%e1%bb%91c%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2f3konsau%2f%5d%5bcolor%3d%23365899%5d3consau.vn%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%0a%0a%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5d%5bimg%5dhttp%3a%2f%2ffile.hstatic.net%2f1000117055%2ffile%2fbao-cao-su-baile_203consau.jpg%5b%2fimg%5d%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%0a%0a%5bcolor%3d%231D2129%5d%5bsize%3d4%5d%5bimg%5dhttp%3a%2f...
giapnam nhắc nhở nguyenanhtam,anh,dinh: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[03-04 09:51 AM] nguyenanhtam,anh,dinh: %5bcenter%5d%5bb%5d%5bcolor%3dred%5dIN B%c3%93NG BAY - IN LOGO B%c3%93NG BAY%5b%2fcolor%5d%5b%2fb%5d%5bb%5d%5bcolor%3dred%5dX%c6%af%e1%bb%9eNG IN B%c3%93NG BAY 0967 877 586%5b%2fcolor%5d%5b%2fb%5d%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d5YR-L2I7FT8%5d%5bcolor%3d%230000ff%5d%5bsize%3d1%5dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d5YR-L2I7FT8%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d%5bi%5d%0a%5b%2fi%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f70%2f1021%2fHUONG-DAN-DAT-IN-LOGO-LEN-BONG-BAY.html%5d%5bi%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d1%5dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f70%2f1021%2fHUONG-DAN-DAT-IN-LOGO-LEN-BONG-BAY.html%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%5bi%5d%0a%5b%2fi%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f70%2f1019%2fMAU-BONG-IN-LOGO-THUONG-HIEU.html%5d%5bi%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d1%5dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f70%2f1019%2fMAU-BONG-IN-LOGO-THUONG-HIEU.html%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fsinhvienit.net%2fforum%2fin-bong-bay-gia-re-nhat-ha-noi-in-logo-len-bong-bay-0967-877-586.485928.html%23post2344334%5d%5bi%5d%5bcolor%3d%230000ff%5d%5bsize%3d1%5dhttp%3a%2f%2fsinhvienit.net%2fforum%2fin-bong-bay-gia-re-nhat-ha-noi-in-logo-len-bong-bay-0967-877-586.485928.html%23post2344334%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fmuare.vn%2fthreads%2f148%2fin-bong-bay-gia-re-nhat-viet-nam-0967-877-586.4417928%2f%5d%5bi%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d1%5dhttps%3a%2f%2fmuare.vn%2fthreads%2f148%2fin-bong-bay-gia-re-nhat-viet-nam-0967-877-586.4417928%2f%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%5bi%5d%0a%5b%2fi%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f73%2f1024%2fIn-logo-bong-bay-quang-cao-PR-thuong-hieu-cho-cac-doanh-nghiep.html%5d%5bi%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d1%5dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f73%2f1024%2fIn-logo-bong-bay-quang-cao-PR-thuong-hieu-cho-cac-doanh-nghiep.html%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2finbongbay.inlogobongbay.xuonginbongbay0967877586%2f%3fref%3dsettings%5d%5bi%5d%5bcolor%3d%230000ff%5d%5bsize%3d1%5dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2finbongbay.inlogobongbay.xuonginbongbay0967877586%2f%3fref%3dsettings%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fplus.google.com%2f%2b%25C4%2590%25E1%25BB%2587Nh%25E1%25BA%25A5tIn-chuy%25C3%25AAnthi%25E1%25BA%25BFtk%25E1%25BA%25BFin%25E1%25BA%25A5ntr%25C3%25AAnm%25E1%25BB%258Dich%25E1%25BA%25A5tli%25E1%25BB%2587u%2fposts%2fZno8FuhDWao%5d%5bi%5d%5bcolor%3d%2...
giapnam nhắc nhở phamhoaivan: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[31-03 10:50 PM] phamhoaivan: %5bcenter%5d%5bb%5d%5bcolor%3dred%5dIN B%c3%93NG BAY - IN LOGO B%c3%93NG BAY%5b%2fcolor%5d%5b%2fb%5d%5bb%5d%5bcolor%3dred%5dX%c6%af%e1%bb%9eNG IN B%c3%93NG BAY 0967 877 586%5b%2fcolor%5d%5b%2fb%5d%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d5YR-L2I7FT8%5d%5bcolor%3d%230000ff%5d%5bsize%3d1%5dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d5YR-L2I7FT8%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d%5bi%5d%0a%5b%2fi%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f70%2f1021%2fHUONG-DAN-DAT-IN-LOGO-LEN-BONG-BAY.html%5d%5bi%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d1%5dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f70%2f1021%2fHUONG-DAN-DAT-IN-LOGO-LEN-BONG-BAY.html%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%5bi%5d%0a%5b%2fi%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f70%2f1019%2fMAU-BONG-IN-LOGO-THUONG-HIEU.html%5d%5bi%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d1%5dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f70%2f1019%2fMAU-BONG-IN-LOGO-THUONG-HIEU.html%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fsinhvienit.net%2fforum%2fin-bong-bay-gia-re-nhat-ha-noi-in-logo-len-bong-bay-0967-877-586.485928.html%23post2344334%5d%5bi%5d%5bcolor%3d%230000ff%5d%5bsize%3d1%5dhttp%3a%2f%2fsinhvienit.net%2fforum%2fin-bong-bay-gia-re-nhat-ha-noi-in-logo-len-bong-bay-0967-877-586.485928.html%23post2344334%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fmuare.vn%2fthreads%2f148%2fin-bong-bay-gia-re-nhat-viet-nam-0967-877-586.4417928%2f%5d%5bi%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d1%5dhttps%3a%2f%2fmuare.vn%2fthreads%2f148%2fin-bong-bay-gia-re-nhat-viet-nam-0967-877-586.4417928%2f%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%5bi%5d%0a%5b%2fi%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f73%2f1024%2fIn-logo-bong-bay-quang-cao-PR-thuong-hieu-cho-cac-doanh-nghiep.html%5d%5bi%5d%5bcolor%3dred%5d%5bsize%3d1%5dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f73%2f1024%2fIn-logo-bong-bay-quang-cao-PR-thuong-hieu-cho-cac-doanh-nghiep.html%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2finbongbay.inlogobongbay.xuonginbongbay0967877586%2f%3fref%3dsettings%5d%5bi%5d%5bcolor%3d%230000ff%5d%5bsize%3d1%5dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2finbongbay.inlogobongbay.xuonginbongbay0967877586%2f%3fref%3dsettings%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d%5b%2fi%5d%5b%2furl%5d%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fplus.google.com%2f%2b%25C4%2590%25E1%25BB%2587Nh%25E1%25BA%25A5tIn-chuy%25C3%25AAnthi%25E1%25BA%25BFtk%25E1%25BA%25BFin%25E1%25BA%25A5ntr%25C3%25AAnm%25E1%25BB%258Dich%25E1%25BA%25A5tli%25E1%25BB%2587u%2fposts%2fZno8FuhDWao%5d%5bi%5d%5bcolor%3d%2...
[28-03 01:59 AM] phamanhnhan: B%c3%a1n h%c6%a1n 3 c%c3%b4ng %c4%91%e1%ba%a5t ( 3.429 m2) tr%e1%bb%93ng c%c3%a2y %c4%83n tr%c3%a1i %e1%bb%9f Xa%cc%83 Ho%cc%80a Kha%cc%81nh %2cHuy%c3%aa%cc%a3n Ca%cc%81i Be%cc%80%2cTi%c3%aa%cc%80n Giang%0aC%c3%a1ch m%e1%ba%b7t ti%e1%bb%81n %c4%91%c6%b0%e1%bb%9dng ch%c3%adnh ch%c6%b0a t%c6%a1%cc%81i 200m%0a%c4%90%c6%b0%e1%bb%9dng tr%e1%ba%a3i %c4%91an t%e1%bb%ab ngoai %c4%91%c6%b0%e1%bb%9dng ch%c3%adnh v%c3%a0o t%e1%ba%adn %c4%91%e1%ba%a5t%0aDi%e1%bb%87n t%c3%adch %3a 3.429 m2%2c%c4%91%e1%ba%a5t h%c3%acnh vu%c3%b4ng%0aHi%e1%bb%87n t%e1%ba%a1i %c4%91ang tr%e1%bb%93ng tra%cc%81i c%c3%a2y %c4%91%c4%83%cc%a3t sa%cc%89n nh%c6%b0 %3aMi%cc%81t Tha%cc%81i chi%c3%aa%cc%81m (4 ph%c3%a2%cc%80n) co%cc%80n co%cc%81 ca%cc%81c loa%cc%a3i tra%cc%81i c%c3%a2y kha%cc%81c nh%c6%b0 xoa%cc%80i%2cchanh%2cvu%cc%81 s%c6%b0%cc%83a%2cti%c3%aau%2c....%0aT%e1%ba%a5t c%e1%ba%a3 tr%c3%a1i c%c3%a2y hi%e1%bb%87n t%e1%ba%a1i %c4%91ang cho thu ho%e1%ba%a1ch r%e1%ba%a5t t%e1%bb%91t%2cn%c4%83ng su%e1%ba%a5t r%c3%a2%cc%81t cao%0aVa%cc%80o la%cc%80 canh ta%cc%81c ngay kh%c3%b4ng c%c3%a2%cc%80n %c4%91%c3%a2%cc%80u t%c6%b0 tr%c3%b4%cc%80ng gi%cc%80 th%c3%aam%0a%c4%90%c3%a2%cc%81t m%c6%a1%cc%83 ga%cc%80 r%c3%a2%cc%81t t%c3%b4%cc%81t%0aDo l%c6%a1%cc%81n tu%c3%b4%cc%89i kh%c3%b4ng ng%c6%b0%c6%a1%cc%80i ch%c4%83m so%cc%81c n%c3%aan mu%c3%b4%cc%81n ba%cc%81n cho ng%c6%b0%c6%a1%cc%80i co%cc%81 thi%c3%aa%cc%a3n chi%cc%81 %2c%0aGi%c3%a1 b%c3%a1n %3a 1%2c5 ty%cc%89 ( gi%e1%ba%a5y t%e1%bb%9d %c4%91%e1%ba%a7y %c4%91%e1%bb%a7 v%c3%a0 h%e1%bb%a3p l%e1%bb%87 )%0aLi%c3%aan h%e1%bb%87 %3aCHI%cc%81NH V%c6%af%c6%a0%cc%a3NG ( C%c3%94 H%c6%af%c6%a0NG)%0aS%e1%bb%91 %c4%91t %3b 0120.334.3007 %2b 0124 905 6538
giapnam nhắc nhở nguyenanhhai: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[27-03 07:10 PM] nguyenanhhai: Mua h%c3%a0ng nghc%c3%b4ngonline gi%c3%a1 r%e1%ba%bb tr%c3%aan to%c3%a0n qu%e1%bb%91c m%e1%bb%8di ng%c6%b0%e1%bb%9di %c4%91%e1%ba%b7t h%c3%a0ng t%e1%ba%a1i%3a%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fwww.lazada.vn%2ftsi-cong-nghe%2f%5dhttp%3a%2f%2fwww.lazada.vn%2ftsi-cong-nghe%2f%5b%2furl%5d%0a%0a Ch%c6%b0%c6%a1ng tr%c3%acnh khuy%e1%ba%bfn m%c3%a3i c%e1%bb%b1c k%e1%bb%b3 h%e1%ba%a5p d%e1%ba%abn khi mua h%c3%a0ng%2c ph%c3%ad giao h%c3%a0ng th%e1%ba%a5p%2c kh%c3%b4ng %c6%b0ng c%c3%b3 th%e1%bb%83 tr%e1%ba%a3 l%e1%ba%a1i.%0a%0a Ho%e1%ba%b7c c%c3%b3 th%e1%bb%83 xem h%c3%a0ng t%e1%ba%a1i %c4%91%c3%a2y %5burl%3dhttp%3a%2f%2fWWW.TSI.VN%2f%5dWWW.TSI.VN%5b%2furl%5d v%c3%a0 li%c3%aan h%e1%bb%87 %c4%91%e1%ba%b7t h%c3%a0ng.%0a%5bimg%5dhttp%3a%2f%2ftsi.vn%2fgetattachment%2fb330e497-cb12-4f60-ba10-0a306ddfb205%2fNodeAlias.aspx%3fwidth%3d%26height%3d%5b%2fimg%5d%0a%0a%0a%0a forum %5burl%3dhttp%3a%2f%2fforum.tsi.vn%2fforum.php%5dhttp%3a%2f%2fforum.tsi.vn%2fforum.php%5b%2furl%5d%0a R%e1%ba%a5t h%c3%a2n h%e1%ba%a1nh %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c ph%e1%bb%a5c v%e1%bb%a5!
giapnam nhắc nhở daominhhang: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[Yesterday 08:40 AM] daominhhang: %5bsize%3d4%5dTr%e1%ba%a7n Qu%e1%bb%91c Tu%e1%ba%a5n (1231 - 1300)%2c t%e1%bb%a9c H%c6%b0ng %c4%90%e1%ba%a1o V%c6%b0%c6%a1ng l%c3%a0 m%e1%bb%99t danh t%c6%b0%e1%bb%9bng ki%e1%bb%87t xu%e1%ba%a5t c%e1%bb%a7a d%c3%a2n t%e1%bb%99c. N%c4%83m 1285 v%c3%a0 n%c4%83m 1287%2c qu%c3%a2n M%c3%b4ng - Nguy%c3%aan x%c3%a2m l%c6%b0%e1%bb%a3c n%c6%b0%e1%bb%9bc ta%2c l%e1%ba%a7n n%c3%a0o %c3%b4ng c%c5%a9ng %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c Tr%e1%ba%a7n Nh%c3%a2n T%c3%b4ng c%e1%bb%ad l%c3%a0m Ti%e1%ba%bft ch%e1%ba%bf th%e1%bb%91ng l%c4%a9nh c%c3%a1c %c4%91%e1%ba%a1o qu%c3%a2n ra tr%e1%ba%adn%2c v%c3%a0 c%e1%ba%a3 hai l%e1%ba%a7n %c4%91%e1%bb%81u th%e1%ba%afng l%e1%bb%a3i v%e1%ba%bb vang. %c4%90%e1%bb%9di Tr%e1%ba%a7n Anh T%c3%b4ng%2c %c3%b4ng v%e1%bb%81 tr%c3%ad s%c4%a9 %e1%bb%9f V%e1%ba%a1n Ki%e1%ba%bfp (nay l%c3%a0 x%c3%a3 H%c6%b0ng %c4%90%e1%ba%a1o%2c huy%e1%bb%87n Ch%c3%ad Linh%2c t%e1%bb%89nh H%e1%ba%a3i D%c6%b0%c6%a1ng) r%e1%bb%93i m%e1%ba%a5t %e1%bb%9f %c4%91%e1%ba%a5y. Nh%c3%a2n d%c3%a2n t%c3%b4n th%e1%bb%9d %c3%b4ng l%c3%a0 %c4%90%e1%bb%a9c th%c3%a1nh Tr%e1%ba%a7n v%c3%a0 l%e1%ba%adp %c4%91%e1%bb%81n th%e1%bb%9d %e1%bb%9f nhi%e1%bb%81u n%c6%a1i tr%c3%aan %c4%91%e1%ba%a5t n%c6%b0%e1%bb%9bc.%5b%2fsize%5d%0a%5bsize%3d4%5d%0aGi%c3%bap HS%3a%0a%0a - C%e1%ba%a3m nh%e1%ba%adn %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c tinh th%e1%ba%a7n y%c3%aau n%c6%b0%e1%bb%9bc n%e1%bb%93ng n%c3%a0n%2c l%c3%b2ng c%c4%83m th%c3%b9 gi%e1%ba%b7c s%c3%a2u s%e1%ba%afc%2c tinh th%e1%ba%a7n quy%e1%ba%bft chi%e1%ba%bfn quy%e1%ba%bft th%e1%ba%afng k%e1%ba%bb th%c3%b9 x%c3%a2m l%c6%b0%e1%bb%a3c c%e1%bb%a7a nh%c3%a2n d%c3%a2n ta.%0a%0a - N%e1%ba%afm %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c %c4%91%e1%ba%b7c %c4%91i%e1%bb%83m c%c6%a1 b%e1%ba%a3n c%e1%bb%a7a th%e1%bb%83 h%e1%bb%8bch. Th%e1%ba%a5y %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c %c4%91%e1%ba%b7c s%e1%ba%afc ngh%e1%bb%87 thu%e1%ba%adt v%c4%83n ch%c3%adnh lu%e1%ba%adn c%e1%bb%a7a H%e1%bb%8bch t%c6%b0%e1%bb%9bng s%c4%a9.%0a%0a - Bi%e1%ba%bft v%e1%ba%adn d%e1%bb%a5ng nh%e1%bb%afng %c4%91%e1%ba%b7c %c4%91i%e1%bb%83m tr%c3%aan c%e1%bb%a7a b%c3%a0i v%c4%83n v%c3%a0o vi%e1%bb%87c vi%e1%ba%bft v%c4%83n ngh%e1%bb%8b lu%e1%ba%adn.%0a%5b%2fsize%5d%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fcongnghegi.com%2fsoan-bai-hich-tuong-si-cua-tran-quoc-tuan-trong-ngu-van-8-43-1684.html%5dhttp%3a%2f%2fcongnghegi.com%2fsoan-bai-hich-tuong-si-cua-tran-quoc-tuan-trong-ngu-van-8-43-1684.html%5b%2furl%5d
giapnam nhắc nhở nguyenminhsinh: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[21-03 08:35 AM] nguyenminhsinh: %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fhashtag%2fpallet%3fsource%3dfeed_text%26story_id%3d1743968579267132%5d%5bcolor%3d%230066cc%5d%23Pallet%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fhashtag%2fg%25E1%25BB%2597%3fsource%3dfeed_text%26story_id%3d1743968579267132%5d%5bcolor%3d%230066cc%5d%23g%e1%bb%97%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fhashtag%2fs%25E1%25BA%25A3n%3fsource%3dfeed_text%26story_id%3d1743968579267132%5d%5bcolor%3d%230066cc%5d%23s%e1%ba%a3n%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fhashtag%2fxu%25E1%25BA%25A5t%3fsource%3dfeed_text%26story_id%3d1743968579267132%5d%5bcolor%3d%230066cc%5d%23xu%e1%ba%a5t%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fhashtag%2f%25C4%2591%25E1%25BB%2593ngnai%3fsource%3dfeed_text%26story_id%3d1743968579267132%5d%5bcolor%3d%230066cc%5d%23%c4%91%e1%bb%93ngnai%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fhashtag%2fb%25C3%25ACnhd%25C6%25B0%25C6%25A1ng%3fsource%3dfeed_text%26story_id%3d1743968579267132%5d%5bcolor%3d%230066cc%5d%23b%c3%acnhd%c6%b0%c6%a1ng%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fhashtag%2fhcm%3fsource%3dfeed_text%26story_id%3d1743968579267132%5d%5bcolor%3d%230066cc%5d%23hcm%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d%0a Pallet 4 h%c6%b0%e1%bb%9bng n%c3%a2ng%0a Ch%e1%ba%a5t li%e1%bb%87u%3a G%e1%bb%97 cao su s%e1%ba%a5y%0a k%c3%adch t%e1%ba%a5c%3a 1100%c3%971100%2c 800%c3%971200%2c k%c3%adch t%e1%ba%a5c theo %c4%91%e1%bb%81 ngh%e1%bb%8b%0a C%c3%b3 phun kh%e1%bb%ad tr%c3%b9ng c%e1%ba%a5p ch%e1%bb%a9ng th%c6%b0 %c4%91%e1%ba%a1t ti%c3%aau chu%e1%ba%a9n xu%e1%ba%a5t kh%e1%ba%a9u%0a%0asinh s%e1%ba%a3n v%c3%a0 cung c%e1%ba%a5p pallet g%e1%bb%97 tr%c3%a0m%2c pallet g%e1%bb%97 cao su%2c pallet g%e1%bb%97 th%c3%b4ng m%e1%bb%9bi%2c thu mua pallet c%c5%a9 gi%c3%a1 cao t%e1%ba%a1i c%c3%a1c t%e1%bb%89nh %c4%90%e1%bb%93ng Nai%2c B%c3%acnh D%c6%b0%c6%a1ng%2c HCM%2c can h%e1%bb%87%3a 01665640032%0a%0a%5bimg%5dhttp%3a%2f%2fcachseonhanh.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f03%2fpallet-go-cao-su-tram-keo-001.jpg%5b%2fimg%5d %5bimg%5dhttp%3a%2f%2fcachseonhanh.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f03%2fpallet-go-cao-su-tram-keo-bien-hoa-dong-xuan-loc-binh-duong-hcm-sai-gon-001.jpg%5b%2fimg%5d %5bimg%5dhttp%3a%2f%2fcachseonhanh.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f03%2fpallet-go-cao-su-tram-keo-bien-hoa-dong-xuan-loc-binh-duong-hcm-sai-gon-002.jpg%5b%2fimg%5d %5bimg%5dhttp%3a%2f%2fcachseonhanh.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f03%2fpallet-go-ca...
giapnam nhắc nhở nguyenminhvan: Không gửi link lên chatbox nhé bạn
[20-03 07:16 PM] nguyenminhvan: M%e1%bb%9f %c4%91%e1%ba%a1i l%c3%bd s%c6%a1n chi%e1%ba%bft kh%e1%ba%a5u cao nh%e1%ba%a5t%2c ch%c6%b0%c6%a1ng tr%c3%acnh khuy%e1%ba%bfn m%e1%ba%a1i t%e1%bb%91t nh%e1%ba%a5t hi%e1%bb%87n nay. Nhanh tay m%e1%bb%9f %c4%91%e1%ba%a1i l%c3%bd s%c6%a1n UTU v%c3%a0o th%c3%a1ng 3%2c th%c3%a1ng 4 n%c4%83m 2017 %c4%91%e1%bb%83 nh%e1%ba%adn %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c 5 ch%e1%bb%89 v%c3%a0ng. S%c6%a1n UTU l%c3%a0 s%c6%a1n cao c%e1%ba%a5p h%c3%a0ng %c4%91%e1%ba%a7u th%e1%ba%bf gi%e1%bb%9bi%2c ch%e1%ba%a5t l%c6%b0%e1%bb%a3ng t%e1%bb%91t nh%e1%ba%a5t hi%e1%bb%87n nay. Th%c3%b4ng tin xem t%e1%ba%a1i %5burl%3dhttp%3a%2f%2futu.vn%2fmo-dai-ly-son%5dhttp%3a%2f%2futu.vn%2fmo-dai-ly-son%5b%2furl%5d