Học kỳ 1:

Nhập môn Internet & E-learning
Triết học Mác-Lênin (Bài giảng)
Triết học Mác-Lênin (Bài tập)
Tiếng Anh 1 (Bài giảng)
Tiếng Anh 1 (Bài tập)
Giải tảch 1 (Bài giảng)
Giải tảch 1 (Bài tập)
Tin học đại cương (Bài giảng)
Tin học đại cương (Bài tập)

Học kỳ 2:
Đại số (Bài giảng)
Đại số (Bài tập)
Tiếng Anh 2 (Bài giảng)
Tiếng Anh 2 (Bài tập)
Giải tích 2
Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Bài giảng)
Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Bài tập)
Vật lý đại cương A1 (Bài giảng)
Vật lý đại cương A1 (Bài tập)
Nhập môn Logic học

Học Kỳ 3:
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (Bài giảng)
Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (Bài tập)
Háa học
Vật lý đại cương (A2)
Xăc suất thống kê
Toán rời rạc 1
Ngôn ngữ lập tridnh C++
Lịch sử Đảng CSVN
Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

Tải Về
PHP Code:
Kỳ 1-3http://www.mediafire.com/?3qtu7kogjv36k37

Kỳ 4-8http://www.mediafire.com/?dyad3n35duado2u 
Nguồn: softso1.com
Quảng Cáo