Mục Lục


Lời mở đầu
1.KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
1.1) Mục đích thiết kế phần mềm quản lý nhà hàng
1.2) Thực tế hoạt động của các nhà hàng tại Việt Nam
1.3) Tính khả thi của dự án
1.4) Các nghiệp vụ quản lý nhà hàng
1.4.1) Nghiệp vụ quản lý kho hàng
1.4.2)Nghiệp vụ của nhà bếp
1.4.3) Nghiệp vụ bán hàng
1.4.4) Nghiệp vụ theo dõi công nợ
1.4.5) Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
1.4.6) Nghiệp vụ Quản lí Nhân viên
2.PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1) Giới thiệu phương pháp phân tích
2.2) Sơ đồ phân cấp chức năng
2.3) Sơ đồ luồng dữ liệu
2.3.1) Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh
2.3.2) Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
2.3.3) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
3.PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
3.1) Mô hình thực thể liên kết
3.2) Mô hình quan hệ
3.3) Chi tiết các bảng dữ liệu
4.MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN
4.1Giới thiệu SQL SERVER 2000
4.2Giao diện chính của bài toán
5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
A) Kết luận và đánh giá
B) Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHP Code:
click vào đây để download:  Hệ thống quản lý nhà hàng 


Quảng Cáo