Đồ án đã trình bày một số khái niệm liên quan tới việc che giấu thông tin nói chung, cụ thể hơn là giấu thông tin trong ảnh số và cũng trình bày một thuật toán giấu tin trong ảnh đen trắng, trên đó cơ sở đó phát triển thuật toán cho việc giấu tin trong ảnh màu và ảnh đa cấp xám. Giấu thông tin có thể chia làm hai hướng lớn đó là thủy vân số(waternarking) và giấu tin mật (steganography). Trong luận văn chủ yếu nghiên cứu theo hướng giấu tin mật trong ảnh.
Với thuật toán giấu tin trong ảnh mầu thì tính vô hình của thông tin sau khi giấu được đảm bảo, thông qua việc chọn các tham số đảm bảo độ an toàn để giấu tin, những biến đổi không gây ra sự chú ý đáng kể nào. Ảnh sau khi giấu tin sẽ ít xuất hiện những điểm ảnh có màu sắc khác so với các điểm ảnh xung quanh và với thị giác của con người thì không thể phân biệt được sự khác nhau đó. Trong đồ án còn trình bày một số kĩ thuật giấu tin trong ảnh và xây dựng một chương trình demo giấu tin trong ảnh bitmap theo kĩ thuật giấu tin chen-Pan-Tseng.

Mục Lục
LỜI CẢM ƠN.. 1
Tóm tắt nội dung. 2
MỞ ĐẦU.. 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN.. 7
1.1. Giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện: 7
1.2. Phương pháp giấu tin. 8
1.2.1. Mục đích của giấu tin. 9
1.2.2. Mô hình kỹ thuật giấu thông tin cơ bản. 10
1.2.3. Phân loại các kỹ thuật giấu tin. 12
1.2.4. Phân loại theo cách thức tác động lên các phương tiện. 16
1.2.5. Phân loại các mục đích sử dụng. 16
1.3. Một số ứng dụng đang được triển khai 18
1.3.1. Bảo vệ bản quyền tác giả(Copyright Protection). 18
1.3.2. Nhận thực thông tin hay phát hiện xuyên tạc thông tin(authentication and tamper detection). 18
1.3.3. Giấu vân tay hay dán nhãn (fingerprinting and labeling): 19
1.3.4. Điều khiển truy cập(copy control): 19
CHƯƠNG II: TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH.. 20
2.1. các định dạng ảnh thường được sử dụng để giấu tin. 20
2.1.1. Định dạng ảnh IMG. 20
2.1.2. Định dạng ảnh PCX. 20
2.1.3. Định dạng ảnh TIFF. 22
2.1.4. Đinh dạng ảnh GIF. 23
2.1.5. Định dạng ảnh .JPEG.. 27
2.2. Kỹ thuật được sử dụng để giấu tin trong ảnh. 28
2.2.1. kỹ thuật Injection. 28
2.2.2. kỹ thuật Substitution. 28
2.3. Kỹ thuật Generation. 29
2.4. Phân tích hệ thống thông tin. 29
2.4.1. Phân tích yêu cầu: 29
2.5. Phân tích chức năng: 30
2.5.1. Sơ đồ phân cấp chức năng: 30
2.5.2. Chức năng giấu thông tin: 31
2.5.3. Chức năng lấy thông tin. 31
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẤU TIN TRONG ẢNH BẰNG MÃ HÓA LSB 31
3.1. khái niệm bit ít quan trọng LSB(LSB- Least significant bit). 31
3.2. Cấu trúc của file ảnh BMP: 32
3.3. Chương trình giấu tin trong ảnh Bitmap. 34
3.3.1. kĩ thuật giấu thông tin trong ảnh Bitmap. 34
3.4. Các bước giải quyết vấn đề. 36
3.4.1. Giấu thông tin trong ảnh: 36
3.5. Thuật toán CPT.. 38
3.6. Ứng dụng thuật toán cho ảnh màu. 39
3.7. Lấy thông tin từ ảnh: 41
a.Trình tự thực hiện: 41
b. Chương trình “Lấy thông tin trong file ảnh(.BMP)”. 41
C. Cách giải quyết vấn đề: 44
CHƯƠNG IV: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.. 45
4.1. Thiết kế giao diện người dùng: 45
4.1.1. Giao diện giấu đoạn văn bản vào file ảnh: 45
4.1.2. Lấy thông tin từ một ảnh đã được nhúng thông tin trong đó: 46
KẾT LUẬN.. 48
1. Đánh giá: 48
2. Hạn chế và hướng phát triền đề tài: 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 49
1. Tiếng việt: 49
2. Các trang web. 49
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.. 51
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN.. 52


Tài Liệu mẫu "dấu tin trong ảnh"
PHP Code:
https://www.dropbox.com/sh/scqucq0mei3tn33/U5xKpvQmYl 
Quảng Cáo