Ngày nay khoa học đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Tin học luôn thay đổi và phát triển từng giờ, từng ngày. Ngôn ngữ lập trình cũng vậy. Các ngôn ngữ mới luôn ra đời thay thế và khắc phục những hạn chế cho các ngôn ngữ cũ. Ngôn ngữ lập trình là một công cụ giúp con người thể hiện các vấn đề thực tế trên máy tính một cách hữu hiệu. Với sự phát triển của tin học, các ngôn ngữ đang dần tiến hoá để đáp ứng các thách thức của thực tế.
C# được mệnh danh là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh nhất trong bộ ngôn ngữ lập trình .NET của hãng Microsoft hiện nay. Cuốn sách này cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc định nghĩa và cài đặt lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C# trong ứng dụng thực tiễn và áp dụng chúng cho mô hình đối tượng một cách hiệu quả.
Giáo trình bao gồm 4 chương:
Chương 1: Đối tượng và lớp.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Khai báo lớp
2. Sử dụng các đối tượng của lớp
3. Từ khóa this
4. Sử dụng các từ khóa mức độ truy cập
5. Bộ khởi dựng( constructor)
6. Bộ sao chép( copy constructor)
7. Hàm hủy bỏ (destructor)
8. Sử dụng các thành viên tĩnh static
9. Nạp chồng phương thức
10. Đóng gói dữ liệu thông qua các thuộc tính
B. BÀI TẬP MẪU
1. Xây dựng lớp
2. Sử dụng lớp
3. Lớp lồng nhau và cách truy xuất
4. Chương trình khai báo nhiều lớp
5. Từ khóa this
6. Hàm thiết lập và hàm thiết lập sao chép, hàm sao chép cho lớp vector
7. Sử dụng hàm thiết lập sao chép và hàm hủy bỏ
8. Kiểu dữ liệu mảng, các phương thức có giá trị trả về , constructor sao chép
9. Sử dụng các thành phần tĩnh
10. Hàm khởi tạo private để cấm tạo thể hiện của đối tượng
11. Nạp chồng phương thức
12. Gói ghém dữ liệu thông qua các thuộc tính
C. CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ TRẮC NGHIỆM
D. BÀI TẬP TỰ GIẢI
E. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Chương II: NẠP CHỒNG TOÁN TỬ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Toán tử
2. Chồng toán tử
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C# Năm 2008
Tài liệu hướng dẫn thực hành Môn LTHDT với C# 4
3. Cú pháp nạp chồng toán tử
4. Toán tử một ngôi
5. Toán tử hai ngôi
6. Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác
7. Phạm vi sử dụng của các toán tử
8. Một số trường hợp nên sử dụng các toán tử nạp chồng
9. Yêu cầu khi sử dụng toán tử
10. Ưu và nhược điểm của chồng toán tử
B. BÀI TẬP MẪU
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM, LÝ THUYẾT
II. CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP MẪU
1. Chồng toán tử (+) đối với hai vector
2. Chồng toán tử một ngôi
3. Xây dựng một lớp sophuc và nạp chồng toán tử +, – và đổi dấu
số phức.
4. Xây dựng một lớp phân số với tên là phanso và nạp chồng toán
tử trên lớp
5. Xây dựng một lớp vector và thực hiện các yêu cầu sau
C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
D. BÀI TẬP TỰ GIẢI
Chương III: KẾ THỪA VÀ ĐA HÌNH
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Kế thừa
2. Từ khoá base
3. Từ khoá new
4. Tính đa hình
5. Ghi đè
6. Nghiêm cấm kế thừa
7. Cách truy xuất protected
8. Lớp trừu tượng
9. Sự khác nhau giữa phương thức đa hình với phương thức trừu tượng
10. Gốc của tất cả các lớp (Lớp Object)
11. Kiểu Boxing và Unxing
12. Lớp lồng nhau
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C# Năm 2008
Tài liệu hướng dẫn thực hành Môn LTHDT với C# 5
B. BÀI TẬP MẪU
I. Kế thừa
1. Xây dựng lớp dẫn xuất thừa kế từ lớp cơ sở
2. Mức độ truy cập Protected
3. Cách truy nhập của từ khóa internal và public
4. Lớp cơ sở và đối tượng thành phần
II. Nghiêm cấm kế thừa
III. Tính đa hình
IV. Lớp trừu tượng
V. Xây dựng lớp lồng nhau
C. MỘT SỐ CÂU HỎI LÝ THUYẾT
D. CÂU HỎI TỰ TRẢ LỜI
E. BÀI TẬP TỰ GIẢI
Chương IV: GIAO DIỆN
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Khái niệm về giao diện
2. Cài đặt một giao diện
3. Truy xuất phương thức của giao diện
4. Toán tử is
5. Toán tử as
6. Thực thi phủ quyết giao diện
7. Thực hiện giao diện một cách tường minh
B. BÀI TẬP MẪU
I. Sử dụng giao diện
II. Mở rộng một giao diện và sự thực thi nhiều giao diện của một lớp
III. Xây dựng lớp thực thi phủ quyết một giao diện
IV. Xây dựng lớp thực thi giao diện một cách tường minh
C. CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
D. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LÀM

PHP Code:
https://www.dropbox.com/s/c59s7sx9ekbc65c/lap-trinh-huong-doi-tuong-bang-c%23.pdf 
Quảng Cáo